ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת אישרה לאחרונה (09.05.17) את תקנות חוק המאבק בטרור (הכרזה על ארגון טרור), התשע"ז-2017. 

כזכור, ב-01.11.2016 נכנס לתוקף חוק המאבק לטרור, שנועד לעגן בחקיקה קבועה את ההוראות לשעת חירום בתחום המאבק בטרור, תוך הרחבה משמעותית של הכלים הפליליים והמנהליים העומדים לרשות רשויות אכיפת החוק במסגרת המאבק בטרור, מימונו והפצתו. פרק ב' לחוק המאבק בטרור מסדיר את הליכי ההכרזה על ארגוני טרור ופעילי טרור, בין אם בהכרזה "פנימית" על-ידי שר הביטחון ובין אם באימוץ של הכרזה זרה על ארגון טרור זר או פעיל טרור זר ע"י ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. 

התקנות שאושרו כעת ע"י ועדת החוקה מסדירות את הפרטים שייכללו בהכרזה, הדרכים והמועדים להודעות לגבי הכרזות, להגשת בקשות לביטול הכרזה ועוד. בין היתר, קובעות התקנות את ביטול החובה לפרסום ההכרזות בעיתונות היומית ובמקומה יפורסמו ההכרזות באתר האינטרנט של משרד הביטחון. 

בנוסף, אישרה הוועדה (בכפוף לרביזיה) את תקנות המאבק בטרור (ניהול רכוש שנתפס ושחולט), התשע"ז – 2017. בפרק ה' לחוק המאבק בטרור שכותרתו "חילוט שיפוטי וחילוט מנהלי" הוסדרו סמכויות התפיסה והחילוט של רכוש טרור. התקנות המוצעות נועדו לקבוע את ההסדרים הנדרשים בכל הנוגע לדרך ניהול הרכוש על-ידי האפוטרופוס הכללי, הן לגבי רכוש בניהול זמני והן לגבי רכוש שניתן לגביו צו חילוט. 

עפ"י דברי ההסבר תקנות, מטרת ניהול הרכוש בשלב הניהול הזמני היא שמירה על ערכו בלבד, ולא מימושו או השאת רווחיו, ועל כן לא ניתן לנהלו בדרך שעשויה לסכן את ערכו של הרכוש או להמירו ברכוש אחר. עם זאת, במקרה של מתן צו חילוט, מוטל על האפוטרופוס הכללי לפעול למימוש הרכוש ולהעברת תמורתו לאוצר המדינה. 

פורסם 01-06-2017