ארגון Transparency International, הגוף המוביל בעולם למאבק בשחיתות, פרסם לאחרונה דו"ח הסוקר את משטר מניעת הלבנת הון בשש מדינות באירופה: צ'כיה,  איטליה, לוקסמבורג, הולנד, פורטוגל וסלובניה. במקביל, בוחן הדו"ח היבטים שונים של מסגרת החקיקה במדינות האיחוד האירופי, תוך התמקדות בנושא שקיפות המידע על נהנים סופיים. 

בין השאר, הדו"ח מביע דאגה מכך שהרפורמות המוצעות בחוקי האיחוד האירופי אינן מחייבות רישום במאגרי נתונים של נהנים סופיים עבור נאמנויות שהוקמו מחוץ לכותלי האיחוד האירופי, כך שנאמנויות שהוקמו ע"י אזרחים אירופיים מחוץ למדינות האיחוד עדיין יהיו פטורות מרישום במאגרים אלו, וזאת למרות השימוש הנרחב שנעשה בישויות המאוגדות בפנמה, איי הבהאמה ומקומות נוספים למטרות העלמת מס. 

בנוסף, הארגון טוען כי הסף הנוכחי של הגדרת "נהנה סופי" (beneficial owner) לפי החוק האירופי (בעלות על 25% מכלל המניות או זכויות הצבעה) הינו גבוה מדי, ומותח ביקורת על האפשרות לרשום "מנהל בכיר" כנהנה סופי, במקרים שבהם לא זוהה נהנה סופי לפי הקריטריונים הראשיים של הגדרת הבעלות והשליטה. כמו כן, הדו"ח מצביע על כך שמשטר הפיקוח על "נאמנים" (nominees) במדינות שנבדקו אינו מספק, דבר המגביר את החשש שאלה ישמשו כאנשי פרונט למלביני הון.

לסיכום, הדו"ח מציג שורת המלצות לסגירת פערי החקיקה והאכיפה שזוהו במדינות האיחוד, ובכלל זה: 

1. להרחיב את תכולת מאגרי הנהנים הסופיים לכל החברות או הנאמנויות המקומיות והזרות הפועלות או עושות עסקים במדינות האיחוד האירופי. 

2. לחייב נאמנים ונותני שירותי חברות (trust service providers ) לקבל רישיון ולחשוף את זהות הנהנה הסופי באותן חברות.    

3. ליצור מנגנוני סנקציות אפקטיביים, כדי להרתיע גורמים שאינם מדווחים או מוסרים מידע שגוי על נהנים סופיים בחברות ונאמנויות. 

4. להפחית את הסף הקבוע בהגדרת נהנה סופי, ולהעמידו על בעלות של 10% מכלל המניות או זכויות ההצבעה בחברה.  

פורסם 03-05-17