משרד המשפטים הפיץ לאחרונה (22.03.17) את תזכיר חוק המאבק בטרור (הכרזות על ארגונים ופעילים זרים) (תיקון מס' 2), התשע"ז -2017. 

מטרת התיקון המוצע הינה להעביר את הסמכות להכריז על ארגוני טרור זרים ועל פעילי טרור זרים, מוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי אל שר הביטחון, וכן להסדיר מחדש את מסלולי ההכרזות לגבי ארגונים ופעילים זרים. זאת, על מנת לייעל את הליך ההכרזות בישראל על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים אשר הוכרזו על ידי מועצת הביטחון של האו"ם, בהתאם לדרישות הבינ"ל בתחום המאבק בטרור ומימון טרור. 

בתזכיר מוסבר כי הליך אימוץ ההכרזות הזרות ע"י מדינת ישראל על ארגונים זרים ופעילים זרים במתכונתו הנוכחית הינו הליך ממושך ומסורבל ביותר, אשר גורם להתמשכות ההליכים ומשום כך מונע ממדינת ישראל לעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בכל הנוגע לאימוץ הכרזות האו"ם. כך, למרות שהמלצה 6 של ארגון ה-FATF דורשת ממדינות לאמץ את הכרזות מועצת הביטחון של האו"ם בנושא טרור ומימון טרור "באופן מיידי" ("without delay"), הרי שבדו"ח ביקורת של ארגון Moneyval משנת 2013 נמתחה ביקורת על כך שהליך אימוץ ההכרזות של מועצת הביטחון ע"י ישראל ארוך מדי ואינו עולה בקנה אחד עם הדרישה הבינלאומית. 

לאור זאת, מוצע כאמור להעביר אל שר הביטחון את סמכות ההכרזה על ארגוני טרור זרים ופעילי טרור זרים, בדומה להכרזות הפנימיות על ארגונים בישראל. עוד מוצע לקבוע, כי הכרזה על ארגון טרור או על פעיל טרור שנעשתה בידי האו"ם תאומץ אוטומטית בישראל, ללא כל הליך אישור אקטיבי, למשך תקופה מוגבלת (קרי, "אימוץ זמני של הכרזה"). אימוץ מסוג זה יאפשר לגופים הפיננסיים לפעול באופן מיידי להקפאת רכוש ולהקפאת פעולות פיננסיות בחשבונותיהם של הארגונים והפעילים המוכרזים. 

עפ"י ההצעה, במהלך תקופת האימוץ הזמני של ההכרזה יושלמו הבדיקות הנדרשות, ולאחריהן תתבצע הכרזה אקטיבית ע"י שר הביטחון – בין אם לפי סימן א' (לגבי ארגון שמרכז פעילותו בישראל או שפועל לביצוע מעשי טרור שהדין הישראלי חל לגביהם), או לפי סימן ב' (כאימוץ של הכרזה זרה). בנוסף, מוצע לקבוע כי בתקופת האימוץ הזמני של ההכרזה לא תחול המגבלה האוסרת על הכרזה כפולה (למקרה שהארגון כבר הוכרז בישראל בעבר), וזאת כדי לאפשר את התחולה המיידית של ההכרזה בישראל, ובכך לאפשר עמידה בדרישות הבינלאומיות בנושא. 

הערות לתזכיר החוק יתקבלו עד ליום 12.04.17. ניתן להוריד את התזכיר דרך מאגר החקיקה באתר אמנט. 

פורסם 23-03-2017