רשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון במשרד האוצר פרסמה לאחרונה (09.04.17) נוהל רישוי לנותני שירותי אשראי, בצירוף מכתב נלווה למבקשי רישיון למתן אשראי 

כזכור, בחודש יולי האחרון אושר בכנסת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, אשר הסדיר את המבנה הרגולטורי של הפיקוח על נותני שירותי המטבע ועל תחום האשראי החוץ בנקאי. 

במסגרת החוק נקבע, בין השאר, כי העיסוק במתן שירות בנכס פיננסי או במתן אשראי יתאפשר רק לאחר קבלת רישיון למתן שירות בנכס פיננסי או למתן אשראי, וכי בקשה לרישיון כאמור תוגש בטופס שיקבע המפקח על נותני שירותי אשראי. לפיכך, מטרת הנוהל הינה לקבוע הוראות לעניין הגשת בקשה לקבלת רישיון עבור נותני שירותי אשראי המבקשים רישיון חדש, וכן עבור עוסקים קיימים. 

במסגרת תהליך הרישוי יש להעביר נתונים ומסמכים ממבקש הרישיון לידי המפקח באמצעות מערכת מקוונת, לרבות מידע על אודות בעל השליטה, בעל העניין, בעל השפעה ונושא משרה (המידע בנוגע למסמכים ונתונים אלה מפורט בנספחים לנוהל). 

עוד מבהירה הרשות, כי הנוהל מתייחס אמנם לרישוי נותני שירותי אשראי, אך מהווה את המתווה גם עבור נותני שירותים פיננסיים נוספים כהגדרתם בחוק, ובפרט רישוי נותן שירות בנכס פיננסי. 

ניתן להוריד את כלל הנספחים והטפסים הקשורים לבקשת רישיון או עדכון מאתר הרשות.

פורסם 09-04-17