היחידה למודיעין פיננסי בקנדה (FINTRAC) פרסמה לאחרונה (22.03.17) קובץ שו"ת אשר מבהיר ומחדד את השינויים האחרונים שבוצעו בתקנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור בקנדה. 

חלק מהשינויים, שחלקם נכנסו לתוקף ביוני 2016 וחלקם ייכנסו לתוקף ביוני 2017, נוגעים למידע מזהה שישויות הכפופות למשטר מניעת הלבנת הון ומימון טרור נדרשות לאסוף ולתעד כחלק מהליך "הכר את הלקוח".  

בין השאר, הורחבה הגדרת "חתימה" (signature), כך שתכלול לצד חתימה בכתב יד גם "חתימה אלקטרונית" (electronic signature), וזאת על מנת לאפשר גמישות רבה ביותר במסגרת התקשרות עם הלקוח בסיטואציות שאינם פנים אל פנים, כמו פתיחת חשבון באופן מקוון. חתימה אלקטרונית יכולה להיות מורכבת ממספרים ותווים, או אפילו חתימה ביומטרית, כל עוד היא ייחודית ללקוח וניתן לשמור העתק ממנה. כך, למשל, ניתן להשתמש במספר זיהוי אישי (personal identification number) או בסיסמה עבור חשבון בנק מקוון בתור חתימה אלקטרונית. 

שינוי נוסף נוגע להוספת דרישה, לבחון במסגרת הערכת הסיכון גם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים למוצרים חדשים ופרקטיקות עסקיות חדשות, לרבות טכנולוגיות וערוצי הפצה חדשים. דרישה זו נוספה כדי להבטיח שהישויות המדווחות מודעות לאזורי פגיעות להלבנת הון ומימון טרור המתעוררים עקב הטמעת טכנולוגיות חדשות, ופועלות בהתאם למזעור הסיכון. 

כמו כן, הורחבו הדרישות בנוגע לנקיטת "אמצעים סבירים" (reasonable measures), במקרים מסוימים המצריכים זיהוי ובירור מעבר לאיסוף פרטי זיהוי סטנדרטיים. כך, למשל, גוף שחלה עליו חובה לתעד עסקאות גדולות במזומן נדרש לנקוט "אמצעים סבירים" כדי לקבוע האם יחיד פועל בשם צד שלישי, כאשר הוא מבצע עסקה גדולה במזומן. 

עפ"י הדרישות החדשות, יש להגדיר במפורש את אותם "אמצעים סבירים" במסגרת מדיניות הציות של הארגון, וכן לשמור תיעוד של האמצעים שננקטו, גם במקרים בהם לא ניתן להשיג תשובה מוחלטת או להגיע למסקנה חד-משמעית. לדוגמה, FINTRAC מבהירה כי כאשר לקוח מבקש לבצע העברת כספים לחשבונו בקנדה מחשבון אחר הנמצא בבנק זר, יש לתעד את האמצעים שננקטו למטרת בירור הפעולה, גם כאשר הבנק הזר לא מספק את המידע המבוקש, ולהמשיך לפנות לבנק הזר על בסיס תקופתי כדי לנסות ולהשיג את האינפורמציה המבוקשת בנוגע ללקוח. 

פורסם 30-03-2017