רשות ניירות ערך פרסמה היום (16.03.17) להערות הציבור הצעה לתיקון צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"ו-2015. זאת, במטרה להתאים את הצו הקיים לסטנדרטים הבינ"ל של ארגון ה-FATF ולהצעות דומות להכנסת תיקונים בצווי איסור הלבנת הון החלים על מנהלי תיקים וחברי בורסה, אשר מונחים  על שולחנה של ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי התיקונים המוצעים מבטאים גישה מבוססת סיכון (Risk-Based Approach) שיש לה חשיבות מהותית לצורך יישום המלצות ה-FATF מ-2012, ולפיה מצופות חברות בעלות רישיון זירת סוחר לזהות, להעריך ולהבין את סיכוני הלבנת ההון ומימון הטרור שאליהם הן חשופות, ולפעול למניעתם או להפחתתם בצורה יעילה.

להלן חלק מהנושאים בהם מוצע לתקן את הצו:

חובת זיהוי והכרת לקוחות:

•    ביצוע הליך מוגבר של "הכר את הלקוח" כאשר ישנו חשש להלבנת הון או מימון טרור.
•    בחשבונות של תאגידים: רישום פרטי הזיהוי של מנכ"ל התאגיד וחברי ההנהלה הבכירה, בהתאם לרמת הסיכון הגלום בפעילות התאגיד להלבנת הון ומימון טרור.
•    רישום מבנה השליטה בחשבונות של תאגידים
•    רישום פרטי יוזם ההעברה, בכל העברה בישראל בסכום העולה על 5,000 ₪.

חובות הנוגעות ל"איש ציבור":

•    הרחבת הגדרת "איש ציבור", באופן שיכלול גם איש ציבור מקומי, כהונת עבר, יועצים ומינויים אישיים של איש הציבור, חברי מפלגה בכירים ונושאי משרה בכירים בחברות ממשלתיות.
•    דרישות נוספות -  דוגמת בירור אם נהנה של לקוח הוא איש ציבור; בירור מקור עושרו של איש הציבור; קבלת אישור נושא משרה לפני פתיחת חשבון לאיש ציבור וביצוע בקרה מוגברת על חשבון של איש ציבור – יוטלו רק לגבי איש ציבור מקומי בסיכון גבוה או איש ציבור זר.

תיקונים נוספים בצו כוללים את הדרישה לשמור את כל רישומי העסקאות והתכתבויות הקשורות לניהול הפעילות בחשבון או לתנאי ההתקשרות שבו, וכן הבהרה לפיה החובה לבצע בקרה שוטפת כוללת בדיקה אם הפעולות הנעשות בחשבון תואמות את אופיו. ניתן להעביר לרשות ניירות ערך הערות בדבר הצעת התיקון לצו עד ליום 30.04.17.

פורסם 2017-03-16