הפיקוח על הבנקים פרסם ביום שני האחרון (06.03.17) נוסח מעודכן להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 411, שמטרתו התאים את ההוראה להמלצות ה-FATF מ-2012 ולהנחיות ועדת באזל מ-2014, תוך תיקון הליקויים מדו"ח ההערכה האחרון של ארגון MONEYVAL שפורסם לגבי מדינת ישראל. כזכור, ב-05.02.17 פורסמה טיוטת ההוראה, וכעת מתפרסמת ההוראה עצמה.   

במסגרת זאת, הורחבה הוראת 411 הקיימת "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות", כך שתכלול גם כלים אופרטיביים לניהול הסיכונים, והיא תיקרא מעתה "ניהול סיכוני איסור הלבנת הון ומימון טרור." בין השאר, הורחב הפירוט של פעילויות בסיכון, כך שלקוחות החשופים מבחינה ציבורית יכללו מעתה גם אנשי ציבור מקומיים ובעלי תפקיד בכיר בארגון בינלאומי, במקביל לנושא ניהול חשבון לאנשי ציבור זרים, שכבר כוסה ע"י ההוראה הקיימת. בהתאם לכך, התווספו להוראה הגדרות של "איש ציבור מקומי" ו"בעל תפקיד בכיר בארגון בינלאומי".

בפרק ג' ("הערכת סיכונים"), פורטו הגורמים שעליהם נדרש התאגיד הבנקאי להתבסס בעת ביצוע הערכת סיכונים, וכן פורט בסיס המידע שעל התאגיד הבנקאי לאסוף מגורמים פנימיים וחיצוניים בכדי לגבש את הערכת הסיכונים, לרבות: דוחות הערכה וטיפולוגיות של ארגון ה-FATF או ארגונים קשורים; רשימות המתפרסמות ע"י ארגונים בין-ממשלתיים וממשלות; הערכות סיכונים לאומיות, ועוד.

בפרק ד' ("הפחתת סיכונים"), במסגרת קביעת מדיניות ונהלי "הכר את הלקוח" נדרש התאגיד הבנקאי להביא בחשבון את גורמי הסיכון שפורטו בהוראה, תוך שחלוקת גורמי הסיכון נעשתה לפי לקוחות, מדינות וטריטוריות ומוצרים, שירותים וערוצי הפצה. במסגרת זו, תאגיד בנקאי נדרש להעריך, באמצעות שאלון מובנה וממוכן, את רמת סיכון איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור הנשקפת לו מפעילות מול הלקוח, בין השאר בהתבסס על משתני הסיכון שפורטו בהוראה, תוך שקלול גורמי הסיכון.

נוסף על כך, ההוראה אוסרת על פתיחת חשבונות ממוספרים חדשים, והתאגידים הבנקאיים נדרשים לפעול להפיכת חשבונות ממוספרים לחשבונות רגילים עד ליום 31.12.17.

ההוראה החדשה תיכנס לתוקפה ביום 01.01.18.

פורסם 2017-03-09