ברשומות ילקוט הפרסומים פורסמה לאחרונה (14.02.17) הודעה על חידוש היתר שניתן ע"י משרד האוצר למפעל הפיס לעריכת הימורים, וזאת עד לסוף שנת 2011.

מטרת ההיתר הינה לקבוע תנאים והוראות לעריכת הגרלות למפעל הפיס, כך שיעמוד בהוראות החוק, בנורמות של מנהל תקין ובמדיניות משרד האוצר לעניין עריכת הגרלות, לרבות מניעת ניצולם של הימורים כמקור להלבנת הון או פשיעה.

במסגרת סעיף 24, העוסק במניעת הלבנת הון באמצעות רכישת זכיות בהימורי מפעל הפיס, הופחת הסף הכספי להקלדת פרטי משתתף, מ-58,500 ₪ בהיתר הקודם ל-20,000 ₪. בהתאם לכך נקבע, כי לא יונפק כרטיס השתתפות בתכנית הימורים אשר סכום הזכייה האפשרית בו עולה על 20,000 ₪, אלא אם בוצע רישום מקודד של פרטי המשתתף.

כך, במקרה של זכייה ששוויה למעלה מ-20,000 ₪  תיבדק התאמה בין זהות המחזיק בקבלת השתתפות המעידה על זכייה בניחוש לבין זהותו של מי שהונפק לו כרטיס ההשתתפות, באמצעות בדיקה של התאמת תוצאת קידוד פרטי המשתתף המופיעים על גבי קבלת ההשתתפות, לפרטיו של המחזיק בקבלת ההשתתפות, בהתאם לתעודת זהות, דרכון או תעודת מסע. עוד נקבע בהיתר, כי ניתן להעביר את פרטי המשתתף המקודדים למשטרת ישראל, במקרה של ניסיון או חשד לניסיון לקבלת זכייה שלא כדין.

זכייה במשחק הדורש זיהוי תשולם באמצעות המחאה שעליה מופיעות המילים "למוטב בלבד", "לא סחיר" ו"לא עביר", לפקודת הזוכה המזוהה בלבד, או באמצעות העברה בנקאית לחשבון בנק בישראל המתנהל על שם הזוכה המזוהה. אם סכום הזכייה אינו עולה על 10,000 ₪, רשאי מפעל הפיס, משווק או זכיין לשלמו במזומן.

כמו כן, נדרש מפעל הפיס למנות אחראי איסור הלבנת הון, שיהיה אחראי, בין השאר, למניעת סיכוני הלבנת הון ומזעור סיכוני פשיעה, לרבות גיבוש נהלים בעניין זה, הדרכת משווקים וזכיינים בדבר זיהוי והתמודדות עם סיכוני הלבנת הון, ומסירת מידע לגורמים מוסמכים. אחראי איסור הלבנת הון יהיה מוסמך לערוך ביקורות אצל המשווקים והזכיינים לשם בדיקת עמידתם בנהלים המחייבים, ויציג בפני דירקטוריון מפעל הפיס, אחת לחצי שנה לכל הפחות, את ממצאי דוחות הביקורת האמורים. עוד נקבע, כי מידע על פעילות האחראי לענייני איסור הלבנת הון וממצאים עיקריים של פעולותיו יפורסמו לציבור באמצעות האינטרנט.

פורסם 2017-02-28