ב-09.02.17 פורסמו ברשומות הנחיות הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור באשר לדיווחים המועברים ע"י תאגידים בנקאיים וזירות סוחר. זאת, מתוקף תקנה 6(ב) לתקנות איסור הלבנת הון (דרכים ומועדים להעברת דיווח של תאגידים בנקאיים והגופים המפורטים בתוספת השלישית לחוק, למאגר מידע), התשס"ב-2002), ולאחר התייעצות שקיימה הרשות עם בנק ישראל ועם הרשות לניירות ערך.

ההנחיות הנוגעות לתאגידים בנקאיים מתייחסות לאופן העברת דיווחים בלתי רגילים לרשות באופן מקוון, לצד הנחיות בנושא מבנה הצרופות לדיווח הבלתי רגיל, כך שיועברו באותו האופן שבו הן מועברות למשטרת ישראל (מסמך מבז"ק). ההנחיות הנוגעות לזירות סוחר כוללות את פורמט הדיווח באשר לדיווחים רגילים ובלתי רגילים.     

ההנחיות לדיווחי התאגידים הבנקאיים ייכנסו לתוקף תשעה חודשים מיום פרסומן ברשומות, וההנחיות לדיווחי זירות סוחר ייכנסו לתוקף 90 ימים מיום פרסומן ברשומות.

פורסם 2017-02-27