הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור הפיצה לאחרונה (20.02.17) עלון המופנה לסוכני הביטוח, אשר כולל דגשים באשר לדרישות הכלולות בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטח וסוכן ביטוח), התשס"ב 2001.  

מטרת העלון הינה להעמיק את היכרותם של סוכני הביטוח עם דפוסי פעולה ומאפיינים ייחודיים בפעילותם, בהם גלומים סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, ועל ידי כך לסייע בזיהוי מקרים בעלי דפוסים ומאפיינים דומים, למטרת העברת דיווחים בלתי רגילים לרשות. זאת, לנוכח רצונה של הרשות לשפר את רמת הציות בסקטור זה, תוך שימת דגש על מספרם ואיכותם של הדיווחים הבלתי רגילים המועברים ממנו לרשות.

בין השאר, מופיעה בעלון רשימת אינדיקטורים שיש בהם כדי להצביע על פעילות בלתי רגילה. להלן מספר אינדיקטורים כאמור:

•    בקשה לעסקה בסכום מהותי, השונה מהעסקאות הרגילות שבדרך כלל מבוצעות ע"י בעל פוליסה או המבוטח.
•    שימוש בסכום גבוה של מטבעות בעלי ערך נמוך לתשלום דמי הביטוח בחוזה ביטוח חיים.
•    ביטול חוזה ביטוח חיים על ידי בעל הפוליסה או המבוטח, מיד לאחר שבוצעה בו הפקדה בסכום מהותי.
•    קבלת הלוואה בסכום מהותי כנגד הפקדת סכום בפוליסה ובסמוך למועד פתיחתה.
•    החזר הלוואה בסכום מהותי סמוך למועד קבלתה, בלא סיבה נראית לעין.

נושא נוסף המצוין בעלון הוא הציפייה לכניסתו לתוקף של צו מאוחד בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור, אשר יכלול הוראות לעניין חובות זיהוי, דיווח, רישום ושמירת מסמכים החלות על חברות ביטוח, חברות מנהלות וסוכני הביטוח, בהתאם להתפתחויות שחלו ברגולציה הבינלאומית במאבק בהלבנת הון ומימון טרור ולהוראות החלות על גופים פיננסים מפוקחים אחרים.

פורסם 2017-02-26