הפיקוח על הבנקים פרסם לאחרונה (08.02.17) טיוטת מכתב, בה מובהר כי כרטיס נטען שיעמוד בתנאים מסוימים ייחשב  ל"כרטיס חיוב אחר", לעניין ההסדר הקבוע בסעיף 6א לצו החל על תאגידים בנקאיים, בנוגע לחובות הזיהוי שיחולו בהנפקת כרטיס חיוב.

להלן התנאים המפורטים במכתב:

•    המבקש להנפיק את הכרטיס הנטען הינו בעל חשבון בתאגיד הבנקאי המנפיק, אשר בוצעו לגביו הליך זיהוי, אימות פרטי זיהוי והליך "הכר את הלקוח" מלאים כנדרש בעת פתיחת החשבון. המשתמש שעל שמו יונפק כרטיס הנטען הוא בעל החשבון כאמור או צד ג' שהינו יחיד בלבד.
•    התאגיד הבנקאי רשאי להנפיק כרטיס נטען גם לבקשת מי שהונפק לו כרטיס חיוב כאמור בסעיף 6א(א)(2) לצו, גם אם לא בוצעו לגביו הליכים אלה, ובתנאי שהיתרה הצבורה הכוללת (מסגרת הפעילות האפשרית בכרטיס החיוב בצירוף היתרה הצבורה בכרטיס הנטען) ברמת הלקוח לא תעלה על 50,000 ₪.
•    טעינת הכרטיס תתבצע רק מחשבון עם שם המבקש להנפיק את הכרטיס הנטען, המנוהל בתאגיד בנקאי בישראל. הטעינה לא תעלה על 10,000 ₪ בחודש, והיתרה הצבורה הכרטיס לא תעלה בכל זמן נתון על 50,000 ₪, ברמת המשתמש שעל שמו הונפק הכרטיס.

בנוסף, התאגיד הבנקאי נדרש לנטר את הפעילות בכרטיסים הנטענים, לעגן במדיניות ובנהלים הנפקת כרטיסים מסוג זה, ולקבוע מגבלות נוספות, לרבות מספר כרטיסים מרבי לטעינה מהחשבון ומגבלות על שימוש מחוץ לישראל, בדגש על מדינות בסיכון גבוה. עוד מודגש, כי ההקלות המפורטות במכתב לא יחולו על הנפקת כרטיסים נטענים מחשבון המסווג על ידי תאגיד בנקאי כחשבון בסיכון גבוה.

פורסם 2017-02-16