משרד האוצר הפיץ לאחרונה (30.01.17) להערות הציבור תזכיר לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (פלטפורמות מקוונות לתיווך באשראי), התשע"ז-2017.

כזכור, ביולי 2016 אושר בכנסת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, אשר הסדיר את המבנה הרגולטורי של הפיקוח על נותני שירותי המטבע ועל תחום האשראי החוץ בנקאי. התזכיר שהופץ כעת מבקש לעגן בחוק מקטע נוסף, המסדיר את פעילותו של סקטור האשראי החוץ בנקאי באמצעות פלטפורמה המתווכת באופן מקוון במתן אשראי בין מלווים ללווים שהם יחידים (פלטפורמת P2P).

בתזכיר מוצע להרחיב את סמכויות המפקח על שירותים פיננסיים מוסדרים (שכיום הינו הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון), כך שישמש גם כמפקח לעניין פלטפורמות לתיווך מקוון באשראי. הפעלת הפלטפורמה המקוונת תותנה בקבלת רישיון מהמפקח, אשר יחולק לשני סוגים – בסיסי ומורחב. ההבדל בין סוגי הרישיונות יתבסס על סך אשראי החובות הקיים בפלטפורמה כלפי המלווים, כאשר תיווך מקוון באשראי מעל לסך של 25 מיליון ₪ יחייב רישיון מורחב.

עוד מוצע לקבוע הגבלות ייחודיות שיחולו על בעל רישיון לתיווך מקוון באשראי. במסגרת זאת, מוצע לקבוע כי פעילות הפלטפורמה תיעשה באמצעות חשבון נאמנות המתנהל באמצעות מערכת סגורה בלבד, כך שמלווים אשר העבירו כספים לפלטפורמה יקבלו את כספיהם לאותו חשבון ממנו העבירו את כספם, ולווים אשר קיבלו כספים מהפלטפורמה ישיבו את הכספים מאותו חשבון שקיבלו את כספם. זאת, כדי למנוע אפשרות של הלבנת הון דרך הפלטפורמה, שכן אין בפעילות הפלטפורמה הכנסת כספים חדשים למערכת הפיננסית מלבד אלו שמזוהים, מנוטרים ומדווחים בהתאם לצו איסור הלבנת הון החל על תאגידים בנקאיים.

ניתן להעביר הערות לתזכיר החוק עד ליום 20.02.17, דרך פורטל השירותים והמידע הממשלתי.  

פורסם 2017-02-06