ביום 04.02.17 נכנס לתוקף תיקון מס' 16 לחוק איסור הלבנת הון, התש''ס - 2000, אשר תיקן את הגדרת המונח "בעל שליטה".  

כזכור, תיקון זה פורסם ברשומות ביולי 2016 כתיקון עקיף לחוק איסור הלבנת הון, כפועל יוצא מתיקון פקודת מס הכנסה שהסדיר את הליך העברת המידע בין המוסדות הפיננסיים במדינת ישראל לרשויות המס בארצות הברית, בעקבות חקיקת החוק האמריקאי לציות בענייני מס לעניין חשבונות זרים (FATCA).

במסגרת התיקון בחוק איסור הלבנת הון תוקנה הגדרת המונח "בעל שליטה", במטרה להתאים את ההגדרה הקבועה בחוק איסור הלבנת הון להגדרה הנדרשת על פי הסכם ה-FATCA, וכן כדי להגביר את השקיפות של ישויות משפטיות, באופן שיקשה על גורמי פשיעה לטשטש את מקור הכספים ויביא לצמצום סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

עפ"י התיקון, בעל שליטה הוגדר כיחיד בעל היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות יכולת הנובעת מתקנון התאגיד, מכוח חוזה בכתב, בעל פה, או באופן אחר, או יכולת הנובעת ממקור אחר. נוסף על כך, נקבע כי יראו יחיד כבעל שליטה בתאגיד אם הוא מחזיק 25% או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, כאשר אין אדם אחר המחזיק אמצעי שליטה מאותו הסוג בשיעור העולה על שיעור החזקותיו. עוד נקבע, כי בתאגיד שאין בו יחיד העונה על שתי ההגדרות הללו, יראו כבעל שליטה את יושב ראש הדירקטוריון בחברה ונושא משרה מקביל וכן את המנהל הכללי, ואם אין כאלו - את נושא המשרה שיש לו שליטה אפקטיבית בתאגיד.

במקביל לכניסת התיקון לתוקף, עודכן שו"ת 4.1 של רשות ניירות ערך לגבי מילוי טופס הצהרה על בעלי שליטה ע"י לקוח שהינו תאגיד.

פורסם 2017-02-06