רשות המסים פרסמה ביום חמישי האחרון (12.01.17) טיוטת חוזר המסדיר מיסוי הכנסות שהתקבלו בקשר עם פעילויות המקיפות מטבעות וירטואליים, דוגמת הביטקוין והלייטקוין.

הטיוטה מבהירה כי על אף שהם מכונים "מטבעות" על ידי קהילת המשתמשים במטבע וירטואלי, הרי שעל פי חוק בנק ישראל המטבעות הוירטואליים לא נחשבים כ"מטבע" או "מטבע חוץ", ועל כן מטבעות אלה ייחשבו על פי פקודת מס הכנסה כ"נכס", מכירתם תמוסה כמכירת "נכס" וההכנסה ממכירתם תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון על פי שיעורי המס הקבועים. במקביל, מודגש כי "מטבעות וירטואלים" אינם נכללים בהגדרת המונח נייר ערך כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח–1968, או כמשמעותו בפקודת מס הכנסה.

עוד מבהירה הטיוטה, כי במידה שהכנסותיו של אדם ממטבעות וירטואליים עולה לכדי עסק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה, הכנסות אלה יסווגו כהכנסה פירותית ויחולו עליה שיעורי המס המתאימים. בנוסף, מצוין כי הכנסותיו של אדם העוסק במכירה ובשיווק של מטבעות וירטואליים ייחשבו כ"פירותיות".
 
כמו כן, עסקאות במטבעות וירטואליים יחויבו במע"מ, בכפוף לכך שמדובר בעסקאות בעלות אופי מסחרי, או כאשר מדובר במי שפעילותו במסחר במטבעות וירטואליים, שיווקם או כרייתם עולה לכדי עסק.

פורסם 2017-01-15