ועדת החוקה חוק ומשפט אישרה בשבוע שעבר (09.01.17) תקנות הנוגעות להעברת מידע מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים, במקרים בהם עולה חשד לעבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס.

כזכור, תיקון מס' 14 לחוק איסור הלבנת הון כלל בעיקרו הוספת עבירות מס חמורות כעבירות מקור לתוספת הראשונה לחוק. בנוסף, התיקון מאפשר העברת מידע במטרה לחקור או למנוע עבירות הלבנת הון שמקורן בעבירות מס חמורות, ישירות מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המיסים, ל"פקיד מכס חוקר", המוסמך לחקור עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. התקנות שאושרו כעת ע"י הוועדה מסדירות את אופן בקשת המידע ברשות המיסים, לרבות: מי מוסמך לפנות בבקשה, הפרטים שעליו לציין, מועדים להחלטת ראש הרשות, ועוד.

עוד נקבע בתיקון 14, כי פקיד מכס חוקר רשאי לעשות שימוש במידע שהועבר אליו מהרשות על פי בקשתו, למטרת חקירת ומניעת עבירות נוספות שלא לפי חוק איסור הלבנת הון, וזאת בתנאי שהעבירות קשורות לחקירת העבירה שלגביה התבקש המידע.

התקנות מסדירות שימוש זה במידע, ובכלל זה קביעת הגורם המוסמך להחליט על השימוש הנוסף (ראש מחלקת חקירות ומודיעין ברשות המיסים), קביעת רשימת העבירות הנוספות - שהעונש בצדן הוא חמש שנות מאסר ומעלה לפי חוק העונשין וחוקים פליליים נוספים, חוקי מס, חוקי ניירות ערך ועוד, וכן עבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון שהעונש בצדן הוא שלוש שנות מאסר לפחות, ובלבד שהחקירה בעניינן החלה כחלק מחקירת עבירות הלבנת הון.  

נוסף על כך, קובעות התקנות את הרשויות המוסמכות לחקור עבירות הלבנת הון, שניתן להעביר אליהן את המידע, וכן חובות דיווח לשר האוצר, שרת המשפטים וועדת החוקה על יישום התקנות. תקנות אלה ייכנסו לתוקף 30 ימים מיום פרסומן ברשומות.

פורסם 2017-01-15