ועדת באזל לפיקוח על הבנקים של ארגון ה-BIS פרסמה לאחרונה (27.11.16) מסמך התייעצות (Consultative Document), הכולל תיקונים מוצעים בנספח העוסק בניהול קשרי בנקאות קורספונדנטית (נספח 2), וזאת במסגרת הכללים שקבעה הוועדה לצורך ניהול נאות של סיכוני הלבנת הון ומימון טרור.

מטרת התיקונים הינה להבהיר את ציפיות הרגולטורים מהמערכת הבנקאית העולמית בתחום הבנקאות הקורספונדנטית, וכן לוודא שבנקים המקיימים קשרי בנקאות קורספונדנטית מבינים היטב את הדרישות הנוגעות לסיכוני הלבנת הון ומימון טרור. זאת, על רקע הדאגה ממגמת ה- de-risking שמביאה לצמצום של קשרי הבנקאות הקורספונדנטית באזורים שונים בעולם ועלולה להשפיע על היכולת לבצע ולקבל תשלומים בינ"ל באמצעות המערכת הבנקאית. מסמך זה מצטרף להנחיה שפרסם ארגון ה-FATF בחודש אוקטובר האחרון,  אשר מבהירה את האופן שבו נדרשים מוסדות פיננסיים ליישם גישה מבוססת סיכון במסגרת ניהול קשרים קורספונדנטיים.  

בדומה להנחיית ה-FATF, גם מסמך זה מדגיש כי קשרי הבנקאות הקורספונדנטית מאופיינים ברמת סיכון משתנה הנקבעת לפי שקלול של מגוון גורמי סיכון. בנוסף, המסמך מפרט אינדיקטורים שיסייעו בביצוע הערכת סיכון כאמור, לרבות:

1. הסיכון האינהרנטי הנובע מאופי השירותים הניתנים לבנק הרספונדנט, או מיכולתם של צדדים שלישיים או בנקים נוספים להשיג גישה לחשבון הקורספונדנט שמנהל הבנק הרספונדנט הישיר (מה שמכונה "Nested Correspondent Banking")       

2. מאפייני הבנק הרספונדנט (קווי העסקים העיקריים שלו וסוגי הלקוחות שהוא משרת; האם הבעלים והנהלת הבנק מייצרים סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ספציפיים; מדיניות ובקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור של הבנק הרספונדנט).

3. הסביבה שבה פועל הבנק הרספונדנט (מדינת המוצא של הבנק הרספונדנט, של חברת האם שלו וצדדים שלישיים הנהנים מגישה לחשבון הקורספונדנט; איכות ואפקטיביות הפיקוח הבנקאי במדינות אלה).  

עוד מודגש, כי על בנקים קורספונדנטים לנקוט גישה הוליסטית בבואם לבחון את האינדיקטורים האמורים ומידע זמין אחר, וכן בבואם לקבוע את הסיכון האינהרנטי של הבנק הרספונדנט ולהגדיר צעדים להפחתת וניהול הסיכון.

נוסף על כך, המסמך כולל תיקונים בנספח 4 ("הנחיה כללית בנושא פתיחת חשבון"), אשר מחדדים את ציפיות הרגולטורים בנוגע לאיכות הודעות התשלום, ומפרטים את התנאים לשימוש במאגרי מידע מרכזיים המקלים על ביצוע הליך 'הכר את הלקוח' (KYC Utilities). במסגרת הליך ההתייעצות, ניתן להעביר הערות ותגובות למסמך עד ליום 22.02.17. 

פורסם 2016-12-25