הנציבות האירופית פרסמה לאחרונה הצעה לגיבוש דירקטיבה חדשה של האיחוד האירופי שתקבע הגדרה אחידה של עבירת הלבנת הון עבור כל מדינות האיחוד.

בדברי ההסבר להצעה נכתב כי המסגרת הנוכחית של הגדרת עבירת הלבנת הון כעבירה פלילית באיחוד האירופי אינה מספיק מקיפה וקוהרנטית, דבר הגורם לפערים באכיפה ומערים קשיים על חילופי מידע ושת"פ בין רשויות במדינות שונות.

אמנם, כל המדינות החברות באיחוד מגדירות עבירת הלבנת הון כעבירה פלילית, אך קיימים הבדלים משמעותיים באופן שבו הן מגדירות הלבנת הון ועבירות מקור, וכן ברמת הענישה בגין עבירות אלה. למשל, בחלק מהמדינות לא קיימת עבירה של "הלבנת הון עצמית" (self-laundering , קרי הלבנת הון הנעשית ע"י אותו אדם שביצע גם את עבירת המקור), וישנן גישות שונות בנוגע להלבנת הון הנובעת מרשלנות (negligent money laundering). נוסף על כך, ההבדלים בהיקף עבירות המקור מקשה על הרשויות לשתף פעולה עם מדינות אחרות באיחוד כדי להתמודד עם מקרים חוצי גבולות (למשל, במקרים של הלבנת הון הקשורה לעבירות מס).

על רקע זה, שוקלת הנציבות שתי חלופות עיקריות ליצירת גישה אחידה יותר לעבירות הלבנת הון באיחוד האירופי:

1. צעד שאינו במישור החקיקה – כלומר, פרסום הנחיות אופרטיביות לשת"פ יעיל בין הרשויות במקרים של הלבנת הון חוצת גבולות, דרכי פעולה מומלצות וכו'.  
2. פתרון חקיקה מקיף שיאמץ את הסטנדרטים הבינ"ל בנושא במסגרת חוקי האיחוד האירופי. פתרון זה יכול להיות מיושם ע"י אימוץ הגדרה אחידה להלבנת הון שתעלה בקנה אחד עם המלצות ה-FATF, תוך הותרת שיקול דעת למדינות החברות בנושאים מסוימים, או ע"י הליכה אל מעבר לסטנדרטים הבינ"ל, תוך צמצום שיקול הדעת של המדינות החברות, הגדרת עבירות מקור, קביעת רפי ענישה, ועוד.   

טרם קבלת החלטה בדבר החלופה המתאימה תקיים הנציבות האירופית הליך התייעצות עם בעלי עניין מרכזיים, לרבות יחידות המודיעין הפיננסי במדינות האיחוד, משרדי ממשלה והסקטור הפרטי. במסגרת הליך זה יתבקשו המדינות החברות לספק מידע על החוקים הלאומיים המגדירים עבירת הלבנת הון כעבירה פלילית ועל הציות לסטנדרטים הבינ"ל בנושא זה.

פורסם 2016-12-06