FINRA, הרשות לרגולציה של המגזר הפיננסי בארה"ב, הודיעה אתמול (05.12.16) כי חברת Credit Suisse Securities (USA) LLC, הפועלת כבנק השקעות בארה"ב, הסכימה לשלם קנס בסך 16.5 מיליון דולר על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת תקנות וחוקי מניעת הלבנת הון, וזאת מבלי להודות או להכחיש את האישומים.

עפ"י ממצאי FINRA, נמצאו ליקויים במעקב שקיימה Credit Suisse Securities אחר פעולות חשודות, במספר היבטים:  ראשית, החברה ציפתה שנציגיה הרשומים, שקיימו את המגע העיקרי עם הלקוחות, יזהו פעולות חשודות וידווחו עליהן למחלקת איסור הלבנת הון של החברה, בהתבסס על "דגלים אדומים" שהוגדרו במדיניות החברה. עם זאת, פעילות בסיכון גבוה לא תמיד נבדקה ונחקרה כנדרש.  

שנית, מערכות החברה לניטור תנועות כספים חשודות לא פעלו בצורה נאותה, שכן חלק ניכר מהנתונים שהוזנו למערכות היו חסרים או שפגעו ביעילותן בדרכים אחרות. כמו כן, החברה לא הפעילה תרחישים מסוימים לזיהוי פעולות ודפוסים חשודים נפוצים של סיכוני הלבנת הון הכרוכים בפעילותה, וכשלה לחקור באופן נאות את הפעילות שזוהתה ע"י התרחישים שכן הופעלו.

למרות שהחברה זיהתה חלק מהליקויים והעסיקה חברת ייעוץ כדי להעריך אותם, היא לא הקצתה מספיק משאבים כדי לפתור את הליקויים בצורה נאותה, ולא החזיקה בכוח אדם מתאים לבחינת עשרות אלפי ההתרעות שהמערכות האוטומטיות הפיקו כל שנה.

נוסף על כך, נמצאו ליקויים בנהלי החברה בכל הקשור לציות לאיסור על מכירת ני"ע לא רשומים. חלק מלקוחות החברה הפקידו ואז מכרו מניות microcap באמצעות החברה, דבר שאמור היה להעלות "דגלים אדומים" אשר יצביעו על כך שהמניות הן חלק ממערך הפצה לא חוקי. החברה גם לא הדריכה את נציגיה, לפני מסחר ב- microcap securities, כיצד לקבוע אם אותם ני"ע רשומים או פטורים מרישום. כתוצאה מכך, בשנים 2011-2013 החברה סייעה להפצה בלתי חוקית של לפחות 55 מיליון מניות בלתי רשומות של ני"ע.

פורסמו 2016-12-06