משרד הביטחון הפיץ היום (23.11.16) תיקון שנחתם ב-16.11.16 לצו תפיסה בעניינה של התנועה האסלאמית, אשר הוכרזה כזכור כהתאחדות בלתי מותרת בנובמבר 2015.

עפ"י התיקון, יוסר מרשימת התאגידים המהווים חלק התאגידים המשתייכים להתאחדות זו התאגיד הבא:  
"קודוראת בע"מ" (ח"פ 515344091) ובכללה מיזם "מדאד פסיכומטרי"  

הסרת התאגיד מרשימת התאגידים המשתייכים לתנועה האסלאמית הינה בכפוף לכך שקודוראת בע"מ ובעלי השליטה בה מצהירים כי לא יהיה להם כל קשר לתנועה האסלאמית או לכל גורם שהוכרז כהתאחדות בלתי מותרת או ארגון טרור.

עוד נקבע, שקודוראת בע"מ תעביר למשרד הביטחון אחת לשנה במשך 3 השנים הבאות את דוחותיה הכספיים, וכן תעדכן את משרד הביטחון על כל שינוי שיחול בבעלי מניותיה או מנהליה.  

פורסם 2016-11-23