FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, פרסמה אתמול (15.06.15) הודעה לעיתונות אודות החלטתה להטיל קנס אזרחי בגובה 4.5 מיליון דולר כנגד Bank of Mingo, בווירג'יניה המערבית, וזאת בשל הפרה ביודעין של חוק ה-BSA.

בבנק נמצאו כשלים עקביים וחמורים בתחומים רבים של התכנית הארגונית למניעת הלבנת הון וכתוצאה מכשלים אלו עיבד הבנק העברות בנקאיות מפוצלות והעברות שנחשבות כפעולות חשודות בהיקף של מיליוני דולרים.

עפ"י הודעת FINCEN, הבנק נתן שירותים ללקוחות בסיכון גבוה ללא בקרה יעילה ופיקוח אחר חשבונותיהם לצורך איתור פעולות חשודות. במקרה אחד שניתן כדוגמא, נמנע הבנק מהגשת דיווח רגיל ודיווח על פעולה חשודה לאחר שלקוח ביצע העברות מזומן רבות בסכומים גבוהים ובלתי סבירים. לקוח זה העביר דרך סניף הבנק ב- Williamson העברות מפוצלות בסך של כ-9 מיליון דולר. מנהל סניף הבנק הורשע ב-2014 במסירת הצהרה כוזבת לרשויות הפדרליות במסגרת חקירה של הפרשה הנוגעת ללקוח זה.

נוסף על כך, מצוין בהודעת FINCEN כי בין השנים 2008-2013 היו בבנק כשלים וחוסרים בכל אספקט אפשרי של תכנית הציות לחוקי מניעת הלבנת הון לרבות מינוי קצין ציות, הדרכת עובדים, הטמעת בקרות ותהליכים, ביקורת חיצונית ועוד. הבנק כשל בהערכת דרגות הסיכון של לקוחות, בסימון חשבונות בסיכון גבוה ובאיתור פעולות חשודות ודיווח עליהן לרשויות.

פורסם 2015-06-16