בנק ישראל פרסם היום (06.05.15) הודעה לעיתונות על החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור מיום 30.4.2015, להטיל עיצום כספי בסך 1.15 מיליון ש"ח על הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, וזאת בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון.

עפ"י ההודעה, נמצאו מספר הפרות וליקויים במסגרת דוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים שנערך בבנק בשנת 2013. ההפרות נבעו מאי דיווח לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות בלתי רגילה של לקוחות.

בהקשר זה מדגישה הוועדה כי קיימים מספר "דגלים אדומים" שיכול שיראו כפעילות בלתי רגילה ובהם:

•    ניהול פעילות עסקית של לקוחות בחשבונות שנפתחו כחשבונות פרטיים;
•    הלוואות המובטחות בפיקדונות של צדדים קשורים (Back to Back);
•    ניהול פעילות עסקית, לרבות העברות בינלאומיות, ללא זיקה לישראל על ידי תושבי חוץ.

הוועדה מציינת כי בהחלטתה התחשבה בהיערכות הבנק וכן בפעולותיו לתיקון הליקויים וכן מדגישה את התרשמותה מהשיפור בטיפול בנושא איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור בבנק ומהצעדים שננקטו על ידי הבנק מאז שנת 2008 עת הוטל עליו עיצום כספי.

פורסם 2015-05-06